Arlič, Franjo - Ravnatelj, pedagog, direktor
19. 9. 1920 — 04. 12. 2000

Po končani osnovni šoli je obiskoval klasično gimnazijo v Mariboru, po nemški okupaciji nadaljeval šolanje na klasični gimnaziji v Ljubljani, kjer je...  <<Več>>
Čas, Metka - Pedagoginja, ravnateljica
24. 12. 1954

Obiskovala je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju. Po končani Srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani je 1987 diplomirala na višji stopnji PA v...  <<Več>>
Glavač, Bojan - Pedagog, ravnatelj, športnik
29. 7. 1930

OŠ je končal v Velenju, gimnazijo v Celju in študij geografije v Ljubljani. V letih 1958−1964 je poučeval na OŠ MPT v Velenju. Leta 1963 je...  <<Več>>
Gorišek, Zdenko - Pedagog, ravnatelj
18. 4. 1964

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje. Po končani Gimnaziji Center v Celju je študiral na PA Maribor, diplomiral iz pedagogike na FF in se izpopolnjeval...  <<Več>>
Hribernik, Franc - Zgodovinar, ravnatelj, pedagog, kronist
— 21. 4. 1965

Franc Hribernik je bil rojen v Braslovčah, preživel mladost v Žalcu, končal učiteljišče v Mariboru in bil v času pred prvo svetovno vojno zaposlen po različnih...  <<Več>>
Kordeš, Karel - Ravnatelj, pedagog
11. 11. 1927 — 12. 8. 1991

V Mariboru je končal osnovno in nižjo srednjo šolo ter kmetijsko šolo. Diplomiral je na Višji pedagoški šoli v Ljubljani na oddelku za...  <<Več>>
Kotnik, Zorko - Pedagog, ravnatelj
14. 2. 1904 — 21. 12. 1978

Več let je bil učitelj na OŠ na Rečici v Savinji, v letih 1951–1962 je bil ravnatelj OŠ Šmartno ob Paki. Bil je predsednik sreskega društva...  <<Več>>
Kuzman, Andrej - Ravnatelj, pedagog
10. 10. 1945 — 06. 3. 2018

Obiskoval je OŠ Vitanje, gimnazijo v Celju in leta 1969 diplomiral iz matematike na FNT v Ljubljani. Po študiju se je preselil v Velenje in se 1970 zaposlil kot...  <<Več>>
Lesničar, Marija - Ravnateljica, pedagoginja, družbenopolitična delavka
24. 9. 1937

Končala je Učiteljišče in PA Ljubljana kot učiteljica razrednega pouka. V letih med 1963 in 1977 je poučevala na OŠ KDK Šoštanj, nato na...  <<Več>>
Lukič, Leopoldina - Pedagoginja, ravnateljica
29. 8. 1934 — 10. 7. 2013

Obiskovala je OŠ in nižjo gimnazijo v Zagorju ob Savi, nadaljevala šolanje na učiteljišču v Ljubljani in končala Višjo pedagoško...  <<Več>>
Mali, Ludvik - Župan, ravnatelj, direktor
05. 8. 1919 — 21. 7. 2012

Po maturi v Ljubljani se je leta 1938 vpisal na študij montanistike, ki ga je moral prekiniti zaradi začetka 2. svetovne vojne. Narodnoosvobodilnemu gibanju...  <<Več>>
Marin, Ivan ml. - Glasbenik, ravnatelj, pedagog
15. 6. 1938 — 28. 2. 2021

V letih 1961−1963 je delal v TE Šoštanj, 1963 se je zaposlil na Glasbeni šoli Velenje in ob delu končal prvo stopnjo študija klarineta na AG....  <<Več>>
Meža, Milan - Ravnatelj, magister znanosti, pedagog
25. 1. 1950

Po končanem osnovnem šolanju se je vpisal na Tehniško elektro šolo v Mariboru, diplomiral 1974 na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko...  <<Več>>
Mravlagg, Adolf - Ravnatelj
26. 5. 1885 — 03. 11. 1932

Sin usnjarja je vstopil Voschnagovo usnjarno v Šoštanju leta 1909 kot kemik laborant, kmalu nato zavzel mesto obratovodje in 1922 postal ravnatelj usnjarne....  <<Več>>
Planinc, Ivan - Pedagog, ravnatelj
22. 2. 1955

Obiskoval je OŠ Vitanje. Po končani Pedagoški gimnaziji Celje je študiral na PA Maribor in diplomiral na PA v Ljubljani. V letih 1978−1982 je...  <<Več>>
Pušnik, Terezija - Ravnateljica, pedagoginja
25. 6. 1940

Obiskovala je OŠ Vransko, učiteljišče Celje in nato PA v Ljubljani. Študij je nadaljevala na FF UL, kjer je tudi diplomirala. V letih 1960−1963 je...  <<Več>>
Rudnik, Vida - Ravnateljica, pedagoginja
19. 5. 1947

Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem ob Paki in učiteljišče v Celju. Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je ob delu študirala matematiko in...  <<Več>>
Semečnik, Pankracij - Župan, šolski upravitelj, ravnatelj, pedagog, družbenopolitični delavec
08. 5. 1938

Po OŠ v Ponikvi pri Žalcu je obiskoval nižjo gimnazijo v Žalcu in učiteljišče v Celju, nato pa končal višješolski študij pedagogike in...  <<Več>>
Skok, Anton - Ravnatelj, pedagog
26. 12. 1949

Obiskoval je OŠ Videm pri Ptuju. Po končani gimnaziji Ptuj in PA Maribor je diplomiral na PF v Ljubljani. Najprej se je za zaposlil (polovično) v Juršincih in...  <<Več>>
Smonkar, Frančiška - Ravnateljica
03. 6. 1933 — 08. 4. 2021

Po končani Srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani se je leta 1954 zaposlila v Vrtcu Velenje. V letih 1956−1961 je bila ravnateljica vrtca, od 1961−1973 pa...  <<Več>>
Videčnik, Mira - Pedagoginja, ravnateljica, družbenopolitična delavka
04. 7. 1945 — 16. 8. 2005

Obiskovala je OŠ v Žičah, učiteljišče v Celju in Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Kot predmetna učiteljica matematike in fizike je v letih...  <<Več>>
Vrabič, Albin - Pedagog, ravnatelj
26. 1. 1955

V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha, v Celju tehniško strojno šolo, na UL diplomiral iz strojništva, nato magistriral iz menedžmenta...  <<Več>>
Zdovc, Ciril - Ravnatelj, pedagog
20. 6. 1943

Obiskoval je OŠ Tepanje. Po končani nižji gimnaziji Slovenske Konjice in učiteljišču v Celju je diplomiral na FE Ljubljana. V letih 1968−1971 je...  <<Več>>
Žula, Stane - Ravnatelj, pedagog, direktor, kulturni delavec
05. 8. 1927

Po izobrazbi je bil učitelj. Leta 1959 je bil prvi upravnik ljudske univerze Črnomelj. Vodil je priprave in gradnjo OŠ Dragatuš in bil leta 1963 imenovan za...  <<Več>>
Žužek, Marija - Ravnateljica, pedagoginja
27. 7. 1935 — 05. 8. 2019

Obiskovala je OŠ Šmartno ob Paki in nižjo gimnazijo Žalec. Po maturi na Učiteljišču v Celju je končala PA v Ljubljani in nato diplomirala iz...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti