Slika
Natisni Vrabič, Albin
pedagog, ravnatelj

Rojen: 26. 1. 1955, Pesje
Življenjepis

V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha, v Celju tehniško strojno šolo, na UL diplomiral iz strojništva, nato magistriral iz menedžmenta neprofitnih organizacij in se leta 1978 zaposlil v TEŠ. Od leta 1979 do upokojitve 2019 je bil na ŠCV učitelj mehanike, vodja posebnih oblik izobraževanja odraslih in 25 let ravnatelj strojne, rudarske in okoljevarstvene  šole. Med letoma 2008 - 2019 je bil delno zaposlen še na Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje kot višji svetovalec in kot zunanji sodelavec na Šoli za  ravnatelje od 2009 do 2014.  

 

Delo

V letih 1995 do 2001 je bil član Sveta za računalniško opismenjevanje RS pri Ministrstvu za šolstvo in šport, 1996 do 2001 član Republiške predmetne komisije za mehaniko v okviru splošne mature pri Državnem izpitnem centru, kjer je bil v šol. letu 2003/2004 član Državne komisije za poklicno maturo. Aktivno se je zavzemal za računalniško podprto povezovanje dela in učenja, kar je obdelal v magistrski nalogi leta 2000. Od leta 2000 do 2007 je bil član Skupine za kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju pri Centru RS za poklicno izobraževanje in sodelavec v mednarodnih projektih s področja kakovosti srednjega šolstva.
Je soavtor členov Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki opredeljujejo zagotavljanje kakovosti iz leta 2006. Bil je med pobudniki za ustanovitev Konzorcija šolskih centrov Slovenije, soavtor učnih načrtov v strojništvu in rudarstvu in višji svetovalec na Centru RS za poklicno izobraževanje, kamor je prenašal svoje bogate inovativne pedagoške in strokovne izkušnje. Kot zunanji sodelavec Šole za ravnatelje je od 2009 do 2014 let izvajal učenje učenja za učitelje osnovnih in srednjih šol Slovenije. Na povabilo Ministrstva za šolstvo je sodeloval v različnih strokovnih skupinah in kot predavatelj na srečanjih ravnateljev. Poleg sodelovanja v različnih razvojnih skupinah s področja izobraževanja na državni ravni je tudi avtor in soavtor strokovnih knjig in delovnih zvezkov s področja statike, trdnosti, dinamike in hidromehanike za pouk mehanike v srednjih šolah in zagotavljanja kakovosti v njih. Delovna zvezka za statiko in trdnost sta prevedena v hrvaški jezik. Je tudi soavtor didaktične računalniške opreme za statiko, trdnost, dinamiko in hidrodinamiko za pouk mehanike v srednjih šolah. Programska oprema, delovni zvezki in strokovni učbeniki so med seboj povezani tako, da predstavljajo zaključeno didaktično enoto. V COBISS-u ima 74 zapisov. Organiziral je poletne računalniške tabore za prizadevne dijake in z njimi pozneje ustanovil uspešno podjetje PIA.

PUBLIKACIJE:

 • Recenzent: Krautov strojniški priročnik, Littera picta, Ljubljana 2000
 • Soavtor, Mehanika v novem tisočletju, Univerza Reka, Opatija 2001
 • Soavtor poročila o poklicnem šolstvu Srbije, mednarodna skupina »peer review«, ETF – Europian Training Foundation, Torino  2003
 • Soavtor:  Mehanika - Trdnost, delovni zvezek za 2. in 3. letnik, Littera picta, Ljubljana 2004
 • Soavtor: Mehanika, delovni zvezek za 3. letnik – Dinamika,  Littera picta, Ljubljana 2004
 • Soavtor: Delo skupine za kakovost na šoli; Priročnik s primeri, Šolski center Velenje, Velenje 2005
 • Soavtor: Model obezbjeđivanja kvaliteta u stručnom obrazovanju i obuci u Crnoj Gori ; Priručnik za samoevaluaciju, European Agency for reconstruction, Podgorica 2005
 • Soavtor: Priporočila šolam za izvajanje samoevalvacije: ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju, CPI -  Center republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Ljubljana 2007  
 • Soavtor: Metodološki priročnik za delo šolskih komisij za kakovost, MŠŠ - MUNUS 2, Ljubljana 2011
 •  Soavtor: Gradiva za spletno samoevalvacijo EPoS – Elektronsko podprta samoevalvacija, Konzorcij šolskih centrov Slovenije, Velenje 2019
 • Soavtor: Priročnik za koordinatorje mobilnosti, CPI - Center republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Ljubljana 2019
 •  Soavtor: Priročnik za delodajalce, CPI - Center republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Ljubljana 2019
 •  Soavtor: Zbirka Kakovost v vrtcih in šolah - Vodenje vrtcev in šol, Šola za ravnatelje, Ljubljana 2019

 

 

 

Nagrade in priznanja
 • 1972 in 1973: priznanje za 1000 najboljših učencev srednjih šol Slovenije
 • 1984: Priznanje za pomembne dosežke pri učno-vzgojnem delu, mentorstvu mladim in delu z mladimi raziskovalci, CSŠ, Velenje
 • 1985: Šilihovo priznanje za posebne uspehe pri vzgojnoizobraževalnem delu, Občinska izobraževalna skupnost Velenje
 • 1993: Priznanje za učinkovito, kvalitetno in uspešno vodenje Srednje strojne šole v preteklem obdobju, CSŠ Velenje
 • 1995: naziv učitelj svetnik, ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana
 • 2006: Plaketa za delo v Svetu KS Pesje
 • 2006: Primus, zaslužni ravnatelj, Društvo ravnatelj, Ljubljana 
 • 2020: Nagrada Republike Slovenije za življenjsko delo na področju srednjega šolstva za leto 2020, Ljubljana
 • 2021: Častni skakač na jubilejnem 60. Skoku čez kožo, Premogovnik Velenje
 • 2022: Slomškovo priznanje za delo na področju srednjega šolstva, Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Ljubljana  
 

 

 
 
 

 

  
Spletne povezave

 

GalerijaDodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 03.05.2023.

Nastavitve zasebnosti